ŠVP

 
 
 

 

OBSAH:

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE…………………………………..……….str. 4

 

2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY…………………..……...str. 5

 

3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ…………………………………..……str. 5

 

4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ……………………………..…...…str. 11

 

5. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVÁCÍHO PROGRAMU………....str. 15

 

6. VZDĚLÁVÁCÍ OBSAH…………………………………………......str. 17

 

7. EVALUAČNÍ SYSTÉM A PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA…....str. 24

 

8. PŘÍLOHY

 

 

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

 

Název ŠVP:                         TAJEMSTVÍ MATERNICKÉ STUDÁNKY

 

Název školy:                        Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod                                              (pracoviště Zbečník)

                                            IČO: 709 95 397     IZO: 102 254 702

                                                       

Adresa školy:                       Zbečník 210, 549 31 Hronov

 

Provoz MŠ:                         6:30 – 16:00 hodin

 

Zřizovatel:                           město Hronov

 

Ředitel školy:                       Mgr. Věra Řehůřková

 

Vedoucí učitelka MŠ:          Patricie Macková

 

Zástupce ředitele na odloučeném pracovišti: Mgr. Marcela Odvářková

 

Zpracovatelé  ŠVP:             Patricie Macková, pedagog

                                           Petra Strašilová, pedagog

                                           Ilona Zatloukalová, pedagog

 

Adresa pro dálkový přístup: patricie.mackova@email.cz

 

Telefon:                               491 483 638

 

Přehled oborů vzdělávání: Předškolní vzdělávání

 

Číslo jednací:                      245/17

 

Platnost dokumentu:           1. 9. 2017 – 31. 8. 2020

 

Aktualizováno na pedagogické radě dne 29. 8. 2018.

 

2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

 

Naše mateřská škola je součástí budovy základní školy, která se nachází v krásném přírodním prostředí ve Zbečníku. Jsme dvoutřídní školka, děti jsou rozděleny do tříd Berušky a Ferdové podle věku. První třída Berušky je umístěna v přízemí budovy v její levé části a slouží mladším dětem. Její součástí je herna, ložnice, šatna dětí a sociální zařízení. Starší, převážně předškolní děti, mají třídu ve 2. poschodí, taktéž tam mají šatnu a sociální zařízení. Obě třídy jsou od září 2016 rozděleny do Center Aktivit. Společně se stravujeme ve školní jídelně, která je umístěna v přízemí budovy vpravo. Hojně využíváme školní tělocvičnu a především novou školní zahradu s environmentálním zaměřením. K vycházkám jsou ideální okolní louky a lesy. S dětmi pracují tři kvalifikované učitelky, jedna učitelka doplňující si vzdělání na poloviční úvazek a chůva pro dvouleté děti.

 

 

3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

 

Cílem naší MŠ je formou individualizovaného učení rozvíjet u dětí celou osobnost, podporovat tělesný rozvoj a zdraví, mít pozitivní vztah ke vzdělávání a potřebu vzdělávat se dále, zažívat úspěch, dosahovat osobního maxima, vytvářet si reálný sebeobraz – vážit si sám sebe, respektovat ostatní a být tolerantní k jejich odlišnostem. Zaměřujeme se především na hru, která je hlavní činností pro předškolní děti a na pobyt dětí v přírodě.

Ve výchovně vzdělávací práci využíváme funkční gramotnosti (viz příloha).

 

3.1. Věcné podmínky

Obě třídy MŠ jsou dostatečně prostorné. Třída v přízemí (Berušky) má kapacitu 24 dětí, součástí je sociální zařízení, vybaveno i pro děti mladší tří let a samostatná ložnice k odpolednímu odpočinku. Pravidelné praní ložního prádla a ručníků zajišťuje městská prádelna. Šatna dětí je vybavena skříňovým systémem, který má dostatečný úložný prostor.

Třída ve 2. patře (Ferdové) má kapacitu 26 dětí a slouží nejstarším dětem.

Je vybudována z prostor klasické školní třídy, taktéž šatna. Sociální zařízení je umístěno na konci chodby. V našem plánu do budoucna je moderně zrekonstruovat celé sociální zařízení. Obě třídy jsou rozděleny do Center Aktivit dle programu: “Začít spolu“. Centra jsou různě tematicky zaměřena a vybavena pomůckami, hračkami, didaktickou a audiovizuální technikou, aby stimulovala děti k aktivitě, hře a práci. Jsou označena názvy a počtem pracovních míst.

 

Pro děti mladší tří let je v každém centru vymezen prostor pro hračky a pomůcky odpovídající jejich věku a potřebám a je označen piktogramem.

K rozvoji informační gramotnosti využíváme školní interaktivní tabuli. Ve třídě Ferdové je jeden nový tablet, digitální mikroskop, interaktivní včelka a v obou třídách jsou Albi tužky. Do budoucna bychom chtěli zakoupit ještě více interaktivních pomůcek (např. box Školka hrou,…).

Veškerý nábytek ve třídách odpovídá počtu dětí, je zdravotně nezávadný, bezpečný a je přizpůsoben antropometrickým požadavkům.

Na budovu MŠ bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena novými herními prvky k pohybovým aktivitám dětí, ale především k rozvoji environmentální výchovy (zahrádka k pěstování zeleniny a květin, hmyzí domeček, ptačí budky a krmítka). Součástí zahrady je zděný domeček, kde je vytvořen koutek „Domácnost“ a prostor na uložení hraček. Venkovní část domku pod střechou slouží jako koutek „Dílna“ a je vybavena opravdovým nářadím. V září 2017 vznikl další koutek „Zahradní kuchyně“ vybavena troubou, sporákem a smaltovým nádobím. V našem plánu do budoucna je vytvoření koutku „Hudba“.

 

Všechny vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. V létě 2017 byla vyměněna okna v celé budově.

 

3.2. Životospráva

Celodenní stravování je zajištěno ve školní jídelně, která se nachází v přízemí budovy a je vybavena kvalitním technickým zázemím, které umožňuje dodržovat zdravou technologii přípravy pokrmů. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava.

Děti mají stále k dispozici ve třídách pitný režim (vodu s citronem, čaj) a mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány správné intervaly.

Starší děti se obsluhují samy, nalévají si nápoje, namazávají si pečivo pomazánkami a uklízejí si po sobě nádobí.

Mladší děti si pro hlavní chod docházejí k výdejnímu okénku a uklízejí po sobě nádobí. Děti nejsou nuceny do jídla.

Je zajišťován pravidelný denní rytmus, který je flexibilní, tak aby umožňoval organizaci činností přizpůsobit potřebám a aktuální situaci.

Dbáme na dostatečně dlouhý pobyt venku, snažíme se o dostatečné pohybové vyžití dětí na zahradě i v krásném přírodním prostředí v okolí školy a za nepříznivého počasí v tělocvičně školy. Respektujeme individuální potřebu aktivity, spánku i odpočinku jednotlivých dětí. Dětem, které mají potřebu spánku nízkou, nabízíme v době odpoledního odpočinku klidové herní aktivity nebo časopisy Kuliferdík, Předškolák (příprava pro vstup do ZŠ).

Všichni pracovníci školy se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a jsou dětem dobrým vzorem.

 

3.3. Psychosociální podmínky

Pro děti vytváříme v MŠ prostředí plné pohody a jistoty. Dbáme, aby se zde všichni cítili dobře, jistě a bezpečně. Dětem i zákonným zástupcům nabízíme možnost adaptačního režimu, kdykoliv si mohou ve třídách pohrát se svým dítětem a zúčastnit se výchovně vzdělávacího programu.

V Centrech Aktivit jsou připravené takové úkoly, které děti vedou k objevování, umožňují jim spolupracovat, vzájemně si pomáhat, hrát si, společně řešit problémy, učit se od sebe navzájem. Při přípravě úkolů pro děti mladších tří let, bereme zřetel na úroveň jazykového, psychického a fyzického vývoje a rozvoje prosociálních vztahů.

Všechny děti mají stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti, nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován, děti nezesměšňujeme.

Volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení vyplývajících z nutnosti dodržovat v MŠ potřebný řád a učit děti pravidlům soužití. Učitelé se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která mu je příjemná a navozuje vzájemný vztah důvěry. Převažuje pozitivní hodnocení, pochvaly, podporujeme dítě nebát se, pracovat samostatně, důvěřovat si. V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Postupně vyřazujeme nezdravé soupeření dětí.

Učitelé se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem (prevence šikany, patologických jevů).

 

3.4. Organizace

Školní řád vymezuje práva a povinnosti zákonných zástupců, kterými jsou povinni se řídit.

Denní řád je dostatečně pružný a reaguje na individuální možnosti a soukromí dětí.

Do denního řádu pravidelně zařazujeme zdravotně preventivní pohybové aktivity v prostorách školní tělocvičny.

Centra Aktivit vytvářejí ideální podmínky pro spontánní činnosti dětí, jak individuální, tak skupinové, při kterých svoji činnost mají možnost dokončit nebo se k ní později vrátit.

Vzdělávací nabídka v Centrech Aktivit podněcuje děti k vlastní aktivitě a experimentování a k vzájemné spolupráci.

Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí a koresponduje s RVP PV. Společně  zapisujeme jimi  vybrané činnosti do archů, který je součástí TVP.

 

Režim dne:

 

třída Berušky

06,30 – 08,30 hod    didakticky zaměřené činnosti v Centrech Aktivit dle spontánního výběru dětí

 

08,30 – 09,00 hod    hygiena, svačina, řízená činnost v komunikativním kruhu a sebehodnocení dětí

 

09,00 – 11,00 hod    pobyt dětí venku

 

11,00 – 12,00 hod    hygiena, oběd, ukládání k odpočinku

 

12,00 – 13,45 hod    čtení pohádky, spánek, klidové činnosti, pracovní sešit Kuliferdík

 

13,45 – 14,15 hod    vstávání, hygiena, svačina

 

14,15 – 16,00 hod    spontánní činnosti v Centrech Aktivit nebo hry na školní zahradě, rozchod dětí

 

 

třída Ferdové

06,30 – 07,00 hod    scházení dětí v 1. třídě (pouze lichý týden)

 

07,00 – 08,45 hod    didakticky zaměřené činnosti v Centrech Aktivit dle spontánního výběru dětí

 

08,45 – 09,15 hod    hygiena, svačina

 

09,15 – 10,00 hod    dokončení činností v Centrech Aktivit, řízená činnost v komunikativním kruhu a sebehodnocení dětí

 

10,00 – 12,00 hod    pobyt dětí venku

 

12,00 – 12,30 hod    hygiena, oběd

 

12,30 – 14,15 hod    relaxace u pohádky, pracovní sešity Předškolák

 

14,15 – 14,30 hod    hygiena, svačina

 

14,30 – 15,00 hod    spontánní činnosti v Centrech Aktivit

 

15,00 – 16,00 hod    spontánní hry v 1. třídě nebo hry na školní zahradě, rozchod dětí

 

3.5. Řízení mateřské školy

Mateřskou školu řídí ředitelka školy Mgr. Věra Řehůřková, která přenesla dílčí kompetence na vedoucí učitelku Patricii Mackovou, která je pověřena řízením a zodpovídá za plynulý chod MŠ.

Velký důraz je kladen na týmovou práci, vzájemnou spolupráci, respektování profesních odlišností a vytváření důvěry a přátelství.

Tvorba ŠVP je výsledkem celého týmu pedagogů a byl vypracováván během jarních a letních měsíců 2017 formou několika pracovních dílen.

V MŠ je vytvořen funkční informační systém formou nástěnek, webových stránek, tisku a výlohy v centru města Hronova.

Mateřská škola úzce spolupracuje se zřizovatelem, orgány veřejné správy, se školní psycholožku Mgr. Petrou Fettersovou, pracovníky PPP a SPC, se ZŠ Zbečník a Hronov, s DDM Domino, s hronovskou knihovnou, Jiráskovým divadlem a okolními MŠ.

 

3.6. Personální a pedagogické zajištění

V mateřské škole pracují tři kvalifikovaní pedagogové s víceletou praxí a chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Od září 2017 pracuje v MŠ učitelka doplňující si vzdělání na poloviční úvazek.

Všichni pedagogové se vzdělávají prostřednictvím nabídek DVPP, dostupné literatury a dalších sebevzdělávacích akcí.

Při všech činnostech je zajištěna optimální pedagogické péče a personál školy se chová podle společenských pravidel a je vzorem pro děti. Je samozřejmé, že zachovává diskrétnost.

Paní uklizečka dochází do MŠ až v odpoledních hodinách po skončení provozní doby. Proto v našem plánu do budoucna je zajistit úklid během provozu MŠ.

 

3.7. Spoluúčast rodičů

O naši mateřskou školu je z řad rodičů velký zájem a to nejen ze Zbečníka, ale i z okolí. To je velmi zavazující pro celý kolektiv mateřské školy.

Uvědomujeme si, že spolupráce mezi školou a rodinou není samozřejmostí a že dobré vztahy se musí dlouhodobě utvářet.

Umožňujeme rodičům se kdykoliv zapojit do činností s dětmi během dne.

Sledujeme potřeby jednotlivých rodin a vycházíme jim vstříc.

Pravidelně informujeme rodinu o pokrocích, úspěších a rozvoji dítěte.

Spolupráce s rodiči je rozšířena o zpětnou vazbu, nejen na provoz mateřské školy, pomocí dotazníků. Vyhodnocení dotazníků nám pomáhá monitorovat spokojenost či nespokojenost rodičů a využívá vzájemnou spolupráci (exkurse na pracovišti, účast na školních akcích, besedy,…).

 

 

3.8. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Naše MŠ nemá plně vyhovující podmínky (prostorové, ne bezbariérové a personální,…) pro vzdělávání dětí se zdravotním znevýhodněním a zdravotním postižením. V našem městě se nachází mateřská škola se speciální třídou, kterou zřizuje též město Hronov.

Sníženou sociální adaptabilitu dětí se sociálním znevýhodněním a dětí jiných národností (Polsko) řešíme ve spolupráci s rodiči, s pediatrem, PPP a SPC.

Pro děti s poruchami řeči je zajištěna kvalitní průběžná logopedická péče (tři pedagogové mají vystudovaný kurs Logopedický asistent) ve spolupráci s SPC a klinickými logopedkami.

 

3.9. Vzdělávání dětí nadaných

Vzdělávání dětí probíhá na základě včasné diagnostiky a v úzké spolupráci školní psycholožky Mgr. Petry Fettersové, pedagogů a rodičů. Vzdělávací nabídka je uzpůsobena konkrétnímu dítěti a jeho nadání, aby se mohlo rozvíjet a v budoucnu uplatnit.

 

3.10. Vzdělávání dětí od dvou do tří let

S dětmi mladšími tří let pracuje chůva, která splňuje kvalifikační požadavky. Je nápomocna učiteli zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte.

K zajištění osobní hygieny těchto dětí v případě potřeby využíváme nočníky a pleny k odpolednímu spánku. Krytý nášlapný odpadkový koš na pleny a mokré ubrousky je součástí umývárny (dezinfekce zajištěna).

Je zajišťován pravidelný denní rytmus, který je flexibilní, tak aby umožňoval organizaci činností přizpůsobit potřebám a aktuální situaci.

Pro děti mladší tří let je v každém centru vymezen prostor pro hračky a pomůcky odpovídající jejich věku a potřebám a je označen piktogramem (beruška).

Při přípravě úkolů pro děti mladších tří let, bereme zřetel na úroveň jazykového, psychického a fyzického vývoje a pomalejší tempo rozvoje prosociálních vztahů.

 

 

4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

 

Třída Berušky – 22 zapsaných dětí (2 – 4,5 let)

Třída Ferdové – 23 zapsaných dětí (4,5 – 7 let, 3 děti s OŠD)

 

4.1. Charakteristika třídy Berušky

Učitelky: Zatloukalová Ilona (pracovní doba viz příloha)

               Vondřejcová Iva (pracovní doba viz příloha)

Chůva:    Majerská Petra (pracovní doba: 7:30 – 15:30 hod.)

 

Souběžné působení dvou učitelů na třídě 2,5 hod denně není zajištěno z důvodu polovičního úvazku jednoho pedagoga.

 

Ke dni 3. 9. 2018 je ve třídě zapsáno 22 dětí, z toho 12 dívek, 10 chlapců.

Třída Berušky se nachází v přízemí budovy školy. Je zde šatna, kde jsou skřínky a botníky. Třída je rozdělena do Center Aktivit: Ateliér, Příroda a pokusy, Dílna, Kostky a doprava, Domácnost, Knihy a relaxace, Manipulační hry, Stolní hry, Hudba. V centru Příroda a pokusy se děti starají o vodní šneky a mini raky. Všechna centra jsou vhodně vybavena pomůckami a didaktickým materiálem. V nejprostornějším místě třídy je místo k pravidelnému setkávání v komunikačním kruhu. V každém centru se děti rozvíjí a mohou si vybrat aktivitu podle svého zájmu na určité téma v týdnu. K odpolednímu odpočinku dětí slouží ložnice se stabilními lehátky. V šatně má každý své místo označené značkou. Součástí šatny je také koutek pro holínky a stojan na sušení oblečení. Na zdech visí nástěnky, kde jsou vystavovány práce dětí a aktuální informace pro rodiče.

 

Den u Berušek

A jak probíhá den v naší třídě? S dětmi se po ránu přivítáme pozdravem a podáním ruky. Děti se rozhodnou, jakou činnost nebo hru si vyberou v některém Centru Aktivit. Od druhého pololetí se děti do CA přihlašují svojí fotkou. Je třeba dodržet daný počet dětí. Po ranních činnostech probíhá komunikace v kruhu. Děti povídají o tom, co dokázaly. Využíváme magnetickou tabuli, kde vidíme obrázky k danému tématu. S dětmi si v tuto dobu i zacvičíme, zazpíváme, procvičíme výslovnost na známých říkadlech. Svačíme a obědváme v jídelně, která je umístěna v pravé části budovy a přecházíme do ní po chodbě. Děti vedeme k samostatnosti při stolování: odnášení jídla ke stolu, nalévání pití, úklid talířů a příborů do okénka. Podle našich pravidel každý alespoň ochutná, do jídla děti nenutíme. Součástí svačin je také ovoce či zelenina, kterou si děti také samy vybírají. Pitný režim je dětem k dispozici celý den ve třídě (voda s citronem, ovocný či bylinkový čaj).  Po hygieně následují ve třídě dopolední činnosti podle TVP. Pro pobyt venku využíváme školní zahradu s nadstandardním vybavením a okolní přírodu. I venku se zaměříme na rozhovor a činnosti k danému tématu. V případě nepříznivého počasí využíváme tělocvičnu. Vedeme děti k celkovému rozvoji po stránce fyzické. Zařazujeme cvičení na stanovištích, přeběhy, překážkové dráhy a pohybové hry. Po obědě následuje odpočinek na ložnici, všechny děti si vyslechnou pohádku, pro nespavé děti je puštěna relaxační hudba a nejstarší děti pracují individuálně s časopisem Kuliferdík. Po odpolední svačině se mohou děti rozhodnout, zda budou pracovat (pokračovat) na dané téma v Centru Aktivit nebo si vyberou činnosti podle svého uvážení. Je zde prostor zejména pro volné hry dětí. V případě příznivého počasí využíváme školní zahradu. Řídíme se dohodnutými pravidly, které je nutno důsledně dodržovat (pěkně se chovat ke kamarádovi, neubližovat, neběhat, vše si uklízet na své místo,…). Vedeme děti k samostatnosti při všech činnostech. O dětech pravidelně vedeme záznamy tzv. portfolio. Výtvarné práce dětí ukládáme do boxů a igelitových sáčků se jménem, které si děti odnášejí domů.

 

4.2. Charakteristika třídy Ferdové

Učitelky:       Macková Patricie (pracovní doba viz příloha)

Strašilová Petra (pracovní doba viz příloha)

 

Souběžné působení dvou učitelů na třídě je využito při:

 • práci v Centrech Aktivit (CA)
 • sebehodnocení dětí po činnostech v CA
 • hygieně, sebeobsluze
 • pobytu venku (obsáhlé, tematicky zaměřené aktivity – vycházky, exkurse,…viz TVP)

 

Třída je určená pro nejstarší děti z MŠ a jejím maskotem je Ferda Mravenec.

Ke dni 3. 9. 2018 je ve třídě zapsáno 23 dětí, z toho 10 chlapců a 13 dívek. 18 dětí půjde na jaře k zápisu do ZŠ, včetně 3 OŠD.

Třída je prostorná, vytvořena z klasické školní třídy a je rozdělena do Center Aktivit. Všechna centra jsou vhodně vybavena pomůckami a didaktickým materiálem. V centru Příroda a pokusy se děti starají o rybičky a mini raky. V nejprostornějším místě třídy je místo k pravidelnému setkávání v komunikačním kruhu. Chybí jen prostor k pohybovým aktivitám dětí, proto k tomuto účelu využíváme prostornou šatnu. Součástí třídy je také umyvadlo, koutek s pitným režimem a přenosné klávesy. K odpolednímu odpočinku dětí slouží matrace, které jsou během dne uklizeny ve speciálním boxu v prostorách šatny dětí. Polštářek a deku si v případě zájmu nosí děti z domu. Šatna dětí je velmi prostorná, každý má své místo označené svou značkou. Součástí šatny je také koutek pro holínky a stojan na sušení oblečení. Na zdech visí nástěnky, kde jsou vystavovány práce dětí. Hned u vstupu do šatny je informační nástěnka pro rodiče. Sociální zázemí je umístěné na konci chodby.

 

Den u Ferdů

Hned při vstupu do šatny čeká děti a jejich rodiče obvykle ranní úkol. Ten je zaměřen na téma, které ve školce právě probíráme, je jednoduchý a časově nenáročný. Splnění úkolu je vždy dobrovolné. (Protože po ránu bývá málo času, je možné úkol splnit odpoledne).

Při vstupu do třídy se vždy s dětmi přivítáme podáním ruky a pozdravením.

Na ranní úkol navážou děti tím, že si vyberou činnosti nebo hru v některém z Center Aktivit.

Je to doba též pro volnou hru. Když se děti seznámí s programem dne a nabídkou jednotlivých činností v centrech aktivit, vezmou si svoji fotku a připevní ji k Centru Aktivity, které si samy zvolily. 

Ukončení her a aktivit v CA probíhá pomocí zvonečku a krátké básničky. Úklid kontrolujeme společně.  Sejdeme se v komunikačním kruhu, společně se pozdravíme, pravidelně zařazujeme hudební či pohybové hříčky, písničku či jinou aktivitu, abychom se společně naladili. Také si připomeneme jaký je den v týdnu, co nás čeká, jaké je počasí, kdo má svátek či narozeniny apod. Následuje krátká pohybová aktivita, protahovací, dechová a relaxační cvičení. Využíváme různé drobné TV pomůcky (stuhy, míčky, atd.), nakonec zařazujeme pohybovou hru.

Po hygieně se přesuneme do jídelny ke svačině. Děti si samostatně nalévají pití dle svého výběru, samy si také mažou pečivo připravenou pomazánkou. Podle našich pravidel každý alespoň ochutná, do jídla děti nenutíme. Součástí svačin je také ovoce či zelenina, kterou si děti také samy vybírají. Po jídle samostatně odnášení tácek a hrneček na výdejní okénko. Pitný režim je dětem k dispozici celý den ve třídě – voda s citronem nebo ovocný či bylinkový čaj.

Po hygieně následují ve třídě dopolední činnosti podle TVP. Po ukončení činností se všichni opět sejdeme v kruhu, kde mohou děti zhodnotit, jak se jim dnes pracovalo, co se jim dařilo i nedařilo, co je nejvíce zaujalo, kdo jim v práci pomohl nebo poradil, co nového se naučily. Je zde prostor i pro zpětnou vazbu od učitelky.

Následuje pobyt venku, s místem vycházky jsou děti předem seznámeny, samy si mohou říci, kam by chtěly jít. Každá vycházka má vždy nějaký cíl a plán, co budeme dělat. Hojně využíváme okolní přírodu a školní zahradu. Při vycházkách mimo přírodu používáme reflexní vesty a bezpečnostní terčík. Dětem pomáháme s oblékáním (hlavně těm nejmladším) a kontrolujeme dostatečné a vhodné oblečení. V případě nepříznivého počasí využíváme tělocvičnu.

Po návratu z vycházky se děti převléknou do čistého oblečení a v případě potřeby dají sušit či větrat oblečení na stojan v šatně. Po hygieně následuje oběd. Polévku nalévá paní kuchařka a je již na stole připravena. Děti si samostatně připraví příbor, pro druhé jídlo si samy chodí k výdejnímu okénku, taktéž pití si nalévají samy. Do jídla děti nenutíme, ale motivujeme je k ochutnání a k významu zdravé výživy.

Po obědě následuje odpočinek ve třídě na připravených lehátkách. Všechny děti si vyslechnou pohádku. Předškolní děti poté pracují s časopisem Předškolák, interaktivní tabulí nebo mají připravenou jinou činnost k přípravě do školy. Pro nespavé děti jsou připraveny klidové činnosti u stolečků.

Po odpolední svačině se mohou děti rozhodnout, zda budou pracovat (pokračovat) na dané téma v Centru Aktivity nebo si vyberou činnosti podle svého uvážení. Je zde prostor zejména pro volné hry dětí. V případě příznivého počasí využíváme školní zahradu.

Nedílnou součástí třídy jsou i třídní pravidla. Na jejich vytváření se podílí samy děti. Text je formulován jednoduše, je doprovázen obrázkem, aby mu děti dobře porozuměly.

Naše centra aktivit jsou:  Ateliér, Dílna, Příroda a pokusy, Kostky a doprava, Hudba a dramatizace, Knihy, písmena a relaxace, Stolní hry, Obchod, Manipulační hry, PC koutek

 

4.3. Přijímání dětí do MŠ

Přijímání dětí do MŠ probíhá podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Přijímání probíhá ve správním řízení.

Přijímání dětí k docházce do MŠ probíhá formou zápisu v období od 2.5. do 16.5. Děti mohou být přijaty v průběhu školního roku, pokud to kapacita dovolí. Termín zápisu je projednán s ředitelkou ZŠ a se zřizovatelem. Rodiče i veřejnost je informována v tisku, na webových stránkách MŠ, informačních tabulích (budovy obou ZŠ a papírnictví Šefelín) a na nástěnkách v šatnách MŠ.

Všechny potřebné dokumenty k zápisu jsou vždy včas připraveny ke stažení na webových stránkách: http: //zs-a-ms-zbecnik.webnode.cz/.

 

4.4. Individuální vzdělávání

O individuální vzdělávání ve školním roce 2018/19 neprojevil žádný zákonný zástupce zájem.

 

 

5. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

ŠVP je zpracováván podle osnov RVP PV, jež vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro vzdělávání dětí předškolního věku, respektuje však konkrétní podmínky školy, její filosofické zaměření, včetně forem a přístupu práce. Školní vzdělávací program byl vytvořen pedagogickým kolektivem mateřské školy formou pracovních dílen. Tento dokument chápeme jako otevřený a stále se vyvíjející.

 

5.1. Zaměření školy:

Inspirujeme se programem Začít spolu a prvky Montessori pedagogiky. Chceme, aby naše mateřská škola byla místem šťastného dětství, kam se děti a také jejich rodiče rádi vrací. Je zde prostor pro uplatnění každého jednotlivce a všichni se cítí dobře a bezpečně.

 

5.2. Dlouhodobé cíle vzdělávacího programu:

 • klást důraz na individuální přístup ke každému dítěti
 • vést děti k samostatnému rozhodování, k volbě a odpovědnosti
 • rozvíjet schopnosti, znalosti a dovednosti dětí prostřednictvím plánované činnosti v Centrech Aktivit
 • spolupracovat s rodinou (např. „babičkovské“ čtení, tvoření z mandlové hmoty, vánoční a velikonoční tvoření, besedy o povolání, …)
 • podporovat tradiční akci pořádanou rodiči – „Maternická cesta za pokladem“
 • nadále spolupracovat se ZŠ Zbečník i Hronov (návštěvy ve třídách, spolupráce při společných akcích, …)
 • nadále být součástí a aktivně využívat environmentální program „Mrkvička“ (konference Kapradíčko, semináře ve středisku Sever, …)
 • využívat nabídek DDM Hronov ke společným akcím (Mikuláš, keramická a tvořivá dílna, horolezecká stěna, …)
 • rozvíjet spolupráci s knihovnou (besedy během roku, společné čtení v MŠ, pasování dětí na školáky, …)
 • rozšířit pořádání výletů a akcí pro děti (ukázka práce hasičů, policistů, záchranářů, ochránců přírody, dílna s bubeníkem p. Andršem, besedy s chovateli plazů, papoušků a sov, …)
 • obnovit spolupráci s paní Holasovou – divadelní představení
 • pořádat hudební vystoupení pro veřejnost (vítání občánků, zpívání v DD Justýnka, …)
 • pokračovat v realizaci kursů plavání a lyžování

 

5.3. Metody a formy vzdělávání:

K aktivnímu a smysluplnému učení užíváme rozmanitých výchovně vzdělávacích strategií, promyšleně volené řazené postupy, které směřují k utváření klíčových kompetencí u dětí. Ty jsou přiměřené vývojové úrovni dětí, podněcují individuální rozvoj i vzájemnou spolupráci, při využívání výukového materiálu vybízí děti k vlastní volbě učebního přístupu, vychází vstříc potřebám, zájmům, odlišnostem jednotlivce. Využívá nejrůznějších přiměřených aktivit, zážitků i materiálů, které umožňují dětem konstruovat, poznávat a chápat.

 

5.4. Plán pedagogické podpory

PLPP zpracováváme dětem, které potřebují posílit určité oblasti rozumového vývoje, grafomotoriky a dále dětem, které potřebují logopedickou péči. Využíváme arch viz. příloha.

 

5.5. Průběh vzdělávání dětí od dvou do tří let

Vzdělávání dětí mladších tří let má svá specifika. Takto malé děti potřebují ke svému všestrannému vývoji co nejvíce smyslových vjemů. To jim je v naší MŠ umožňováno vhodně zvolenými činnostmi, hrami a hračkami. Naším cílem je i takto malé děti začlenit do vzdělávacího procesu pomocí pozvolné a šetrné adaptace. Zaměříme se na socializaci a prohlubování základů sebeobslužných dovedností. Individualizovaný přístup  a úzká spolupráce s rodinou je samozřejmostí. Všechny pedagogické pracovnice včetně chůvy navštěvují semináře se zaměřením na děti mladší tří let a též rozšiřujeme knihovnu o publikace a materiály věnující se tomuto tématu.

 

 

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH

 

Motto: Člověk čím je lepší a ušlechtilejší, tím víc si váží přírody. Láska k přírodě by se měla dětem vštěpovat jako jedna z nejdůležitějších vlastností člověka.

                                                                                              J. A. Komenský

 

 

Název ŠVP PV:

TAJEMSTVÍ MATERNICKÉ STUDÁNKY

 

 

„Studánka slouží jako symbol péče o vodu, jako o tekutinu,

 díky, které je možný veškerý život na planetě Zemi.“

 

 

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (flexibilní)

 

Integrované bloky jsme uspořádali do několika logicky souvisejících celků s nabídkou konkrétních témat. Jejich zařazení v rámci školního roku je libovolné (pochopitelně s přihlédnutím k ročnímu období, svátkům apod.), stejně jako délka (časové rozvržení) jednotlivých bloků. 

Školní vzdělávací program „Tajemství Maternické studánky“ vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Každý tematický celek zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV – oblast biologickou, psychologickou, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální. Všechny paní učitelky dbají na to, aby se v rámci bloku, ale také v rámci dne prolínaly aktivity tak, aby se děti rozvíjely co nejvíce všestranně.

 

 

 

I. Blok: STUDÁNKA TVÉ BLÍZKÉ VODY

 

Jestlipak víš človíčku, že máš vodu v tělíčku?

Je jí v těle víc než dost, má ji v sobě sval i kost.

Měl bys na paměti mít, že bez vody se nedá žít!

 

Cílem tohoto bloku a jeho tématických celků je vytvoření návyků společenského chování dětí, pomoci dětem pochopit pravidla chování v kolektivu i ve společnosti, vnímat lidskou odlišnost a jedinečnost, vnímat sounáležitost s rodinou a kamarády, navazovat vztahy, projevovat ohleduplnost, rozumět potřebám druhých, v kulturních místech respektovat dohodnutá pravidla, všímat si kulturních památek, orientovat se ve škole, v okolí, mít poznatky z nejrůznějších oblastí života. Posilovat v dětech potřebu pravidelného pohybu, jako součásti zdravého životního stylu.

 

 

II. Blok: STUDÁNKA PLANETY ZEMĚ

 

Na počátku kapička, z kapky říčka maličká,

a když říčka s řekou splyne, přidají se další, jiné.

Spousty vody ze všech stran, už tu šumí oceán.

 

Cílem tohoto bloku je uvědomovat si pestrost světa lidí v různých částech naší planety, mít povědomí o jiných národech, prohlubovat znalosti dětí o své zemi a svém městě.  Seznámit děti se základy pravidel své bezpečnosti, znát pravidla chování nejen pro chodce, vědět, co je škodlivé a nebezpečné. Podpořit v dětech samostatnost při vykonávání nejrůznějších praktických činností, naučit je vážit si práce jiných a seznámit je s různými profesemi a řemesly. Navodit v dětech kladný vztah ke knihám, vnímat jejich význam.

 

 

                                                       

III. Blok: STUDÁNKA ŽIVÉ VODY

 

Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les,

tam roste tmavé kapradí a vůkol rudý vřes.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest,

a nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd.

 

Cílem tohoto bloku je prohlubovat znalosti dětí o přírodě, o přírodních živlech (vítr, déšť, …) a o přírodních zákonitostech, poznávat svět přírody v různých ekosystémech. Seznamovat děti se světem rostlin i živočichů, posilovat vztah dětí k životnímu prostředí, učit je poznávat, co životnímu prostředí chápat význam třídění odpadu. Posilovat v dětech vědomí, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují.

 

 

IV. Blok: STUDÁNKA ČAROVNÉ VODY

 

Ryby, raci, štiky, kapři, i ta malá žabička,

všichni spolu svorně slaví

pod hladinou rybníčka.

 

Cílem tohoto bloku je především oslava různých svátků a tradic, prohlubovat znalosti dětí o lidových tradicích a umožnit jim na základě prožitků nahlédnout do života našich předků. Prožívat s dětmi sváteční chvíle, rozvíjet pocit sounáležitosti, podporovat vztahy mezi dětmi a zaměstnanci a také rodinné vztahy. Učit děti obdarovávat druhé, radovat se z maličkostí, rozvíjet jejich zručnost při výrobě dárků, prožívat radost a spokojenost při společných oslavách.

 

 

7. EVALUAČNÍ SYSTÉM A PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA

 

7.1. Oblasti autoevaluace (co se bude sledovat):

 

Probíhají v několika úrovních:

 • ve vztahu k ŠVP – soulad s RVP PV
 • ve vztahu k TVP – soulad se ŠVP
 • ve vztahu k pedagogům – kvalita práce, klima školy, …           
 • ve vztahu k zákonným zástupcům
 • ve vztahu k dítěti – kvalita individuálního rozvoje a učení      

 

 

7.2. Prostředky autoevaluace (kritéria, techniky):

 

Kritéria:

 • veškerá pedagogická činnost odpovídá filozofii školy
 • dostatečné naplňování průběžných a konkrétních cílů daných ŠVP
 • pedagogové respektují potřeby dětí
 • pedagogický styl učitelek je podporující, počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dětí
 • pedagogové se věnují dětem a jejich vzdělávání, kde je vyvážený poměr spontánních a řízených aktivit
 • plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem
 • pedagogové dbají o svůj další odborný růst, …
 • zákonní zástupci jsou dostatečně informováni o dění v mateřské škole
 • zákonní zástupci mají možnost individuálních schůzek s učitelkami i ředitelkou školy po předchozí domluvě
 • zákonní zástupci mají možnost vstupovat do programu mateřské školy    

 

Techniky:

 • ve vztahu k ŠVP, TVP – konzultace s týmem na pedagogických radách, diskuse, dotazník, mediální ohlasy, fotodokumentace
 • ve vztahu k dítěti – portfolio dítěte, rozhovor se zákonnými zástupci, dítětem, pozorování, vyjádření odborníků, vyhodnocování prací dětí, docházka do MŠ
 • ve vztahu k pedagogům – vzájemné hospitace, pohovor s dětmi, aktivita učitelky, sebevzdělávání, rozhovor s učitelkou, dotazník
 • ve vztahu k zákonným zástupcům – individuální pohovory a schůzky (konzultační odpoledne), dotazník

 

7.3. Časový plán

 

Evaluace:

1x ročně evaluace funkčnosti ŠVP, návaznost na RVP

1x týdně evaluace funkčnosti TVP, návaznost na ŠVP (zápis v třídní knize)

1x ročně autoevaluace pedagogů (viz příloha)

1x ročně evaluace spolupráce se zákonnými zástupci (akce, dotazník)

3x ročně evaluace výsledků vzdělávání dětí – portfolio

 

 

Hospitace:              

V současné době nebereme hospitaci jako vyloženě kontrolní činnost posuzující odbornost učitelky, ale jako společné hledání optimální cesty k naplňování cílů efektivního předškolního vzdělávání.

Vzhledem k tomu, že jsme malá dvoutřídní MŠ, kde dochází ke každodennímu kontaktu mezi všemi pedagogy, není nutné ani časově možné realizovat hospitační činnost ve velkém rozsahu. Vedoucí učitelka školy má možnost každodenně sledovat aktivity MŠ.

Využíváme tzv. vzájemné hospitace, které slouží ke sjednocení kvality vzdělávání a k další inspiraci k tvorbě vzdělávací nabídky. Tyto hospitace probíhají 1 – 2x ročně; začínající učitelka 1x měsíčně. Jsou o nich vedeny pravidelné záznamy.

7.4. Odpovědnost učitelů

Všechny učitelky se podílejí, jak na tvorbě ŠVP, tak na jeho evaluaci. Sbírají informace, zapisují poznámky o tom, co se osvědčilo či neosvědčilo, …

Na pravidelných pedagogických radách se poznámky porovnávají a vyvozují se z nich závěry.

 

Portfolio dítěte v naší  MŠ má následující obsah:

 • základní údaje o rodině dítěte
 • záznamové archy zpracované zpravidla 2x ročně
 • diagnostická kresba vypovídající o určitém pokroku dítěte
 • pracovní listy zaměřené na sledování školní zralosti
 • ostatní dokumenty (vyjádření PPP, SPC, lékařů, …)

 

Výsledná pozorování a záznamy využíváme při neformální komunikaci se zákonnými zástupci dítěte. Všechny tyto údaje jsou důvěrné a jsou poskytované pouze mateřské škole a zákonným zástupcům dětí.

 

Dokument ke stažení v souboru .docx, velikost 1,9 MB:

  ŠVP_2017_ZM – aktualizace – na web.docx