Historie

 

Počátky školství ve Zbečníku

Jak vůbec povědomo, byl p. Vincenc Krejčí č.d. 3 představeným v Zbečníku od r. 1834 až do r. 1864, tedy po dobu 30 roků, až konečně ochuravěv, úřadu tomu více schopen nebyl, a dne 10.května 1865 stár jsa 56 let na věčnost se odebral. Ptal by se někdo, proč tak dlouho úřadoval, a proč nepřevzalo během tolik roků více občanů povinnost tuto na sebe? Byla to příčina ta, že byl k úřadu tomu toho času velmi dobře spůsobilý, a že spravedlností, vlídností i přísností jakož i úslužností, srdečností a laskavostí ke každému občanu zvlášť se osvědčil, tak že se vidělo, že není vážnější osoby nad něho v obci pro úřad tento spůsobilejší.

Aby chudý lid Zbečnický zvláštního přístřeší nabyl, přišel jmenovaný představený na tu myšlenku, aby se dům pro chudé vystavěl. I získal si svou lidumilností mnoho dobrodinců, a co se nedostávalo, od obce uhraženo bylo. Roku 1861 stavba ta pod čís. 132 ukončená byla dle stvrzeného nástinu ze dne 27.září 1860  č. 6.748.

I postaráno bylo o to, že chodil v zimním čase z Hronova p. podučitel do této nově zřízené budovy dítky vyučovati, a za každou cestu dostával od obce 40 kr. Rak. Čís.

Každý zajistě, který toho času představeného p. Vincence Krejčího znal, a alespoň poněkud citu lásky v srdci chová, musí při vzpomínce na něho toto přání vyjádřiti: „Za laskavost a pečlivost jeho račiž mu Bůh lehkého odpočívání popřáti!

Po p. Vincenci Krejčím zvolen byl za představeného na dobu tří roků p. Josef Vít rolník č.d. 21 r. 1864. Pečoval nový tento představený hned při nastoupení pomocí ostatních zastupitelů obecního to, aby v obci Zbečnické samotná škola k vyučování dítek zřízena byla. I podařilo se, že Vysoké c.k. místodržitelství ráčilo s rozkazem ze dne 16.ledna 1865 č. 2.391 v srozumění veledůstojné bisk. konsistoře v Hradci Králové na základ projednávacího protokolu ze dne 31.srpna 1862 a dle pod dnem 6.června 1864 vystaveného reversu samostatné obci Zbečnické vyškolení obce Zbečnické od farní Hronovské školy povoliti s tím doložením, aby obec Zbečník obecní školu k tomu cíli vystavěla.

Jelikož obec Zbečnická obecní dům č. 132 ve vlastnosti měla a ten samý dle stvrzeného nástinu ze dne 27.září 1860 č. 6.748, co dům pro chudé v obci Zbečníku ustanovila, však ale ten samý k tomuto účelu nepotřebovala, tak tento obecní dům dle uzavření obecního zastupitelstva co dům pro vyučování školní věnovala a k tomu cíli vystavěla a zařídila; pročež představenstvo Zbečníka pod dnem 17.února 1865 č. 826 a pod dnem 26.února 1865 č. 1031 a pod dnem 13.dubna 1865 č. 1903 žádalo, aby takové školní obecní stavení na základ §88. stavitelského řádu ze dne 11.května 1864 komisionálně vzhlédnuté a za veřejný školní dům uznáno bylo. V následku téhož bylo při oné dne 10.května 1865 odbývané duchovní a politické komisi zjištěno. že tento obecní dům č. 132 ze dřeva vyroubený pro školu zcela postačitelný jest.

Anto obec Zbečnická toho času sama co patron školy byla, tedy mělo obecní zastupitelstvo právo učitele samo dle libosti si voliti.

Dne 11.dubna 1865 volba ta předsevzatá byla. I zvolen byl ze čtyřech kompetentů – Čeněk Hašek toho času podučitel ve Rtyni, rodem z Miskoles okresu Jaroměřského. Poznamenati sluší jména všech dvanácti údů, kteří volbu tuto vykonávali a sice:

Josef Vít představený, Josef Vlach radní, Václav Hornych radní, Jan Havel výbor, Antonín Prouza výbor, Josef Denygr výbor, Jan Denygr výbor, Kristian Klikar výbor, František Jirásek výbor, Jan Jirásek, František Matějka náhradník, Jan Lokvenc revírník z H. Kostelce jménem knížete pána.

Zvolený učitel přistěhoval se dne 24.dubna t.r. do nově zřízené školy Zbečnické, a 1.května ve jménu Páně vyučovati počal. 

Obec byla patronem školy až do 1.října 1870, kdež nápotom „slavná vláda“ sama škol se ujala a obstarávání všechno potřebnosti školních přešlo na c.k. okresní školní radu.

 

Přepis z Pamětní knihy, uložené ve Státním okresním archivu v Náchodě provedl Michal Lembej

 

 

 Dům č.p. 132